Voorwaarden

Laatst herzien: 1 augustus 2023

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u (de ” gebruiker ” of ” u “) en hobichat.net (” Bedrijf ” of ” wij ” of ” ons ” of ” onze “) en zetten de voorwaarden uiteen in die u kunt gebruiken hobichat.net (” Website “). Deze gebruiksvoorwaarden omvatten ons privacybeleid en worden samen de ” voorwaarden ” genoemd. Het is belangrijk dat u de tijd neemt om de Voorwaarden aandachtig te lezen voordat u de Website bezoekt of gebruikt.

Aanvaarding van de voorwaarden

Door onze website te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. U stemt ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het gebruik van de website. U erkent verder dat deze Voorwaarden een bindende en afdwingbare wettelijke overeenkomst tussen u en ons vormen. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ENIG DEEL VAN DEZE VOORWAARDEN, OF ALS U NIET IN AANMERKING KOMT OF NIET BEVOEGD BENT GEBONDEN TE WORDEN AAN DEZE VOORWAARDEN, MOET U DE WEBSITE OP GEEN ENKELE MANIER TOEGANG TOT OF GEBRUIKEN.

Geschiktheid en leeftijdsbeperking

U garandeert hierbij dat u in aanmerking komt om deze Voorwaarden aan te gaan en dat het u niet is verboden door een bevoegde autoriteit, gerechtelijk bevel of wet om een overeenkomst aan te gaan; u beschikt over de juiste autorisatie als u namens een bedrijf handelt om deze Voorwaarden aan te gaan. U verklaart en garandeert verder dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en wettelijk bevoegd bent om deze Voorwaarden aan te gaan. We behouden ons het recht voor om in elk stadium een bewijs van leeftijd te vragen om te verifiëren dat personen onder de toepasselijke leeftijd onze website niet gebruiken.

Omvang van de diensten

De website biedt u uitgebreide informatie, vergelijkingstabellen en bronnen over verschillende goederen en diensten of producten waarin u geïnteresseerd bent, die eigendom zijn van of beheerd worden door onze externe partners (“Diensten van derden” ) . We verstrekken u de informatie die volgens ons relevant is en links van derden naar websites, webpagina’s en inhoud van diensten van derden, evenals artikelen, blogs en meningen die door ons, andere gebruikers of externe recensenten zijn verstrekt, inclusief tekst , logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, gegevenscompilaties, documenten, beschrijvingen, softwarecode, ontwerpen, koppelingen, gegevens, afbeeldingen en andere functies die daarin worden aangeboden (gezamenlijk wordt de “Inhoud” en samen met de Website aangeduid als ” Service(s) ) “).

De website is eigendom van en wordt uitsluitend door ons ontwikkeld. We voeren beoordelingen uit en evalueren de informatie die we vinden op basis van onze interne criteria en methodologie, zoals bepaald door ons, om de diensten van derden te presenteren die volgens ons de best beoordeelde zijn. U erkent dat de Services alleen voor informatieve en redactionele doeleinden zijn en inhoud kunnen bevatten die u verwerpelijk acht of vindt. We onderschrijven of ondersteunen geen inhoud die op de website is geplaatst.

De inhoud kan artikelen en product- of servicerecensies bevatten die zijn gemaakt door ons team van inhoudschrijvers of andere recensenten waarmee we samenwerken. Deze artikelen en beoordelingen zijn alleen voor informatieve doeleinden en zijn gebaseerd op onze persoonlijke ervaring en mening. In elk geval worden deze artikelen en beoordelingen niet beschouwd als persoonlijk of deskundig advies en het is uw eigen verantwoordelijkheid om te beslissen of ze van toepassing zijn op uw behoeften.

Onze Diensten worden u gratis aangeboden. We kunnen een gratis service van hoge kwaliteit bieden door advertentiekosten in rekening te brengen voor aanbevolen merken wanneer een gebruiker een aankoop voltooit.

Gebruik van de Website en Diensten

De Services worden uitsluitend geleverd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in de Services alleen te gebruiken zoals uiteengezet in de Voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor al uw acties die in strijd zijn met of redelijkerwijs kunnen worden opgevat als een schending van deze Voorwaarden. U mag de Diensten niet gebruiken op een manier die het gebruik van de Website door andere gebruikers of personen zou verstoren. We behouden ons het recht voor om elke schending of vermeende schending van deze Voorwaarden te onderzoeken en te rapporteren aan wetshandhavingsinstanties en te voorkomen dat u de Services gebruikt. We kunnen uw gebruik van de Services ook om een andere reden of zonder reden beperken en behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Services naar eigen goeddunken te beëindigen.

Verder stemt u er hierbij mee in dat u niet direct of indirect: (i) kopieën zult maken van, wijzigen, aanpassen, demonteren, vertalen, decompileren, reverse-engineeren, afgeleid werk creëren, de Services omzeilen of hacken of ongeoorloofde toegang tot de Services verkrijgen of aanverwante systemen en netwerken; (ii) de Services in sublicentie geven, doorverkopen, verhuren, leasen, toewijzen, overdragen, delen, uitzenden of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan een derde partij, of een deel daarvan; (iii) de Services op frauduleuze of onwettige wijze gebruiken; (iv) eigendomsrechten in of op de Services te doen gelden, noch kennisgevingen van eigendomsrechten of disclaimers die in de Services verschijnen, te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen. Als u een kopie van de inhoud downloadt of afdrukt, moet u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen daarin behouden; (v) gebruik van, toegang tot of poging tot toegang tot de Service in verband met geautomatiseerde middelen; (vi) de naam, het logo of handelsmerken van het bedrijf gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en (vii) persoonsgegevens over andere gebruikers extraheren, verzamelen of opslaan zonder hun uitdrukkelijke toestemming. ELK GEBRUIK VAN DE SERVICES DAT NIET SPECIFIEK IS TOEGESTAAN ONDER DEZE VOORWAARDEN, IS STRIKT VERBODEN.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud, functies en functionaliteiten op de website, zoals informatie, software, tekst, afbeeldingen, video, audio, en hun ontwerp en organisatie, zijn eigendom van het bedrijf of zijn licentiegevers of andere leveranciers van inhoud. Ze worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetten met betrekking tot copyright, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten.

Links van derden, advertenties

De website kan links bevatten naar websites of bronnen van derden en advertenties voor derden (gezamenlijk ” advertenties van derden “). Dergelijke advertenties van derden staan niet onder de controle van het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor advertenties van derden. Het bedrijf biedt deze advertenties van derden alleen aan voor uw gemak en beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, rechtvaardigt of doet geen verklaringen met betrekking tot advertenties van derden. Advertenties en andere informatie die door advertenties van derden wordt verstrekt, zijn mogelijk niet helemaal nauwkeurig.

U erkent als enige verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke websites of bronnen. Wanneer u naar een site van derden linkt, zijn de voorwaarden en het beleid van de toepasselijke serviceprovider van toepassing, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken. U dient elk onderzoek in te stellen dat u nodig of gepast acht voordat u doorgaat met een transactie met een derde partij. Uw transacties en andere transacties met advertenties van derden die op of via de websites worden gevonden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, zijn uitsluitend tussen u en die handelaar of adverteerder.

Hierbij vrijwaart u ons, onze functionarissen, werknemers, agenten en opvolgers van claims, eisen alle verliezen, schade, rechten, claims en acties van welke aard dan ook, inclusief persoonlijk letsel, overlijden en materiële schade, die direct of indirect verband houdt met of voortvloeit uit interacties met of gedragingen van andere websitegebruikers of advertenties van derden.

Disclaimer van garanties

U begrijpt dat we niet kunnen en zullen garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van internet of de website vrij zijn van virussen of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer en voor het onderhouden van een middel buiten onze site voor het reconstrueren van verloren gegevens. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN GEDISTRIBUEERDE DENIAL-OF-SERVICE-AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA’S, GEGEVENS OF ANDER EIGEN MATERIAAL KAN BESMETTEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN OF ARTIKELEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF DOOR UW DOWNLOADEN VAN ENIG MATERIAAL DAAROP OF OP EEN WEBSITE DIE HIERAAN IS GEKOPPELD;

DE WEBSITE, INHOUD EN ANDERE ASPECTEN VAN DE SERVICE WORDEN GELEVERD “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. DE WEBSITE, DE INHOUD EN ANDERE ASPECTEN VAN DE DIENST WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN EIGENDOM, NIET-INBREUK, INTEGRATIE, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL , EN ALLE GARANTIES IMPLICIET DOOR EEN CURSUS VAN PRESTATIE OF HANDELSGEBRUIK, DIE ALLE UITDRUKKELIJK WORDEN AFGEWEZEN. HET BEDRIJF EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT: (I) DE SERVICE, INHOUD OF ANDERE INFORMATIE TIJDIG, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF CORRECT ZAL ZIJN; (II) DE SERVICE ZAL VEILIG OF BESCHIKBAAR ZIJN OP ELK BEPAALD TIJDSTIP OF PLAATS; (III) EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; (IV) DE SERVICE ZAL VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; OF (IV) ELK RESULTAAT OF UITKOMST KAN WORDEN BEREIKT.

HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUKMAKENDHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ (EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN) AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR ENIGE WINSTDERVING OF ENIGE INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN, OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK, DE SERVICE (INCLUSIEF DE WEBSITE OF INHOUD), OF ADVERTENTIES VAN DERDEN, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SERVICE (INCLUSIEF DE WEBSITE EN INHOUD) EN ADVERTENTIES VAN DERDEN GEBEUREN OP EIGEN GOEDDUNKEN EN RISICO, EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE DAARVAN VOORTVLOEIT.

NIETTEGENSTAANDE ALLES DAT HIERIN TEGENSTRIJDIG WORDT VERMELD, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF JEGENS U VOOR ENIGE EN ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, INHOUD OF SERVICE, BEPERKT IS TOT USD 500. DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE BEPERKINGEN VAN SCHADE ZIJN FUNDAMENTEEL ELEMENTEN VAN DE GROND VAN DE VOORWAARDEN TUSSEN HET BEDRIJF EN U.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS, EN MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.

Vrijwaring

U stemt ermee in het bedrijf, zijn opvolgers, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, alle gerelateerde bedrijven, zijn leveranciers, licentiegevers en partners, en de functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers van elk van hen schadeloos te stellen en te vrijwaren, inclusief kosten en honoraria van advocaten , van elke claim of eis van een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit (i) uw gebruik van de website, of (ii) uw schending van deze voorwaarden.

Op uw kosten behoudt het bedrijf zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in mee te werken aan onze verdediging van deze claims. U stemt ermee in om geen enkele zaak te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure zodra het hiervan op de hoogte is.

Internationaal gebruik

Het bedrijf beweert niet dat de service toegankelijk, gepast of legaal beschikbaar is voor gebruik in uw rechtsgebied, en toegang tot en gebruik van de service is verboden in gebieden waar dit illegaal zou zijn. U verkrijgt op eigen initiatief toegang tot de Service en bent verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle zaken met betrekking tot de Website en deze Voorwaarden en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (in elk geval inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales.

Elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de website en deze voorwaarden, of de schending daarvan, zal worden bepaald door arbitrage die wordt beheerd door het International Center for Dispute Resolution in overeenstemming met zijn International Dispute Resolution Procedures, zoals gewijzigd door het ICDR Online Protocol voor geschillen tussen fabrikanten en leveranciers die op dat moment van kracht zijn (vind de International Dispute Resolution Procedures en het ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes op www.icdr.org ).

Diverse bepalingen

Geen enkele vertraging of nalatigheid door ons bij het uitoefenen van een van onze rechten die optreedt bij niet-naleving of verzuim door u met betrekking tot deze Voorwaarden zal een dergelijk recht aantasten of worden opgevat als een afstandsverklaring daarvan, en een afstandsverklaring door het Bedrijf van een van de convenanten , voorwaarden of overeenkomsten die door u moeten worden nagekomen, zullen niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een volgende schending daarvan of van enige andere overeenkomst, voorwaarde of overeenkomst hierin.

Behoudens Sectie “Toepasselijk recht en jurisdictie”, als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan blijven deze Voorwaarden volledig van kracht en worden ze hervormd om geldig en afdwingbaar te zijn terwijl ze de bedoeling van de partijen weerspiegelen voor zover toegestaan door de wet.

Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, bevatten deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot het onderwerp en vervangen ze alle eerdere beloften, overeenkomsten of verklaringen, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot dit onderwerp.

Het bedrijf kan al zijn rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen of toewijzen aan een andere persoon, op welke manier dan ook, inclusief door schuldvernieuwing, en door deze voorwaarden te accepteren, geeft u het bedrijf toestemming voor een dergelijke toewijzing en overdracht.

U bevestigt dat het plaatsen op de Website van een versie van deze Voorwaarden waarin een andere persoon wordt aangeduid als partij bij de Voorwaarden, een geldige kennisgeving aan u vormt van de overdracht van de rechten en verplichtingen van het Bedrijf onder de overeenkomst (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven).

Alle informatie die op de Website wordt gecommuniceerd, wordt beschouwd als elektronische communicatie. Wanneer u met ons communiceert via of op de Website of via andere vormen van elektronische media, zoals e-mail, communiceert u elektronisch met ons.

U stemt ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren en dat dergelijke communicatie, evenals kennisgevingen, openbaarmakingen, overeenkomsten en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, gelijkwaardig is aan schriftelijke communicatie en dezelfde kracht en hetzelfde effect zal hebben alsof ze schriftelijk zijn en zijn ondertekend door de partij die de mededeling verzendt.

Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor het niet naleven van deze voorwaarden, voor zover een dergelijk falen het gevolg is van factoren waarover het bedrijf redelijkerwijs geen controle heeft.

Wijzigingen aan de Website of Diensten

We behouden ons het recht voor om de Services en de Inhoud daarin tijdelijk te wijzigen, corrigeren, wijzigen, verbeteren, verbeteren of andere wijzigingen aan te brengen, of deze tijdelijk stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn op geen enkel moment verplicht om ondersteuning of onderhoud te bieden voor de Diensten onder deze Voorwaarden.

We kunnen echter naar eigen goeddunken beperkte technische ondersteuning, upgrades en updates voor de Services bieden. U stemt er hierbij mee in dergelijke updates en upgrades te ontvangen als onderdeel van uw gebruik van de Services.

Wijzigingen in de voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden naar eigen goeddunken bijwerken. Daarom raden we je aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Alle updates worden van kracht zodra ze zijn geplaatst.

De laatste versie van de Voorwaarden zal altijd hier beschikbaar zijn. Wanneer er updates worden gemaakt, wordt de datum “Laatst herzien” bovenaan aangepast. Door de website te blijven gebruiken nadat updates zijn weergegeven, erkent en accepteert u de wijzigingen en stemt u ermee in zich eraan te houden. Voor belangrijke wijzigingen streven we ernaar u schriftelijk op de hoogte te stellen.

Alle communicatie is in het Engels.